Наскоро, в американското научно списание Journal of Clinical Medicine бяха публикувани последните данни за точността на PANORAMA неинвазивен пренатален тест линк .

Два критерия показват дали един тест е „точен“ и сигурен:

– NPV (negative predictive value) – отразява честотата на фалшиво-отрицателните резултати, като показва колко от 100 бременни с резултат „нисък риск“ са наистина без аномалии у плода и колко от тях са „пропуснати“;
– PPV (positive predictive value) – отразява честотата на фалшиво-положителните резултати, т.е колко от 100 бременни с резултат „висок риск“ се потвърждават с диагностична процедура и колко са погрешно определени като „плод c генетичен дефект“;

Двата критерия са калкулирани въз основа на:
– 1 035 844 изследвани бременни с PANORAMA
– за 4-годишен период
– в съотношение 628 хил. жени <35 г. и 408 хил. жени >35 г.
– от които 13 231 (1,3%) са с „висок риск“ за синдромите на Даун, Едуардс и Патау и монозомия Х.

PANORAMA показва 99,99% NPV! Фалшиво-отрицателните резултати са под 0,01%.

PANORAMA показва PPV между 73% (при синдром на Патау) и 96% (при синдром на Даун), едно от най-високите за наличните на пазара неинвазивни пренатални тестове!

PANORAMA е единственият тест, който обявява резултат при по-ниска фетална фракция (при 3,5%) благодарение на специализирана допълнителна обработка на данните!

Напомняме че:

PANORAMA е неинвазивен пренатален тест за хромозомни аномалии на плода. За провеждане на теста се използва майчина кръв, в която свободно циркулира ДНК на бебето. Кръвта се взема чрез венепункция, най-рано в 9-та гестационна седмица от бременността. Тестът дава информация за степента на риск от развитие на тежки мултиорганни заболявания като синдром на Даун, синдром на Едуардс и др. Рискът се изразява в % и се представя съответно като „нисък“ или „висок“.

PANORAMA установява:

1.наличие на 3 вместо 2 хромозоми на:

  • хромозома 21 – синдром на Даун;
  • хромозома 18 – синдром на Едуардс;
  • хромозома 13 – синдром на Патау
  • хромозома Х – синдром на Клайнфелтер или „свръх-жена“;
  • хромозома Y – синдром на Якобс;
  • всички хромозоми – триплоидия.

2. малки липсващи участъци (микроделеции) в:

  • хромозома 1 (1р36) – 1р36 монозомия;
  • хромозома 5 (5р-)- синдром на Кри дю Ша;
  • хромозома 15 (15q11.2) – синдром на Ангелман или синдром на Прадер-Вили;
  • хромозома 22 (22q11.2) – синдром на Ди Джорджи.

3. липсваща хромозома Х – синдром на Търнър;
4. моларна бременност.
5. зиготността при двуплодна бременност (т.е дали близнаците еднояйчни или двуяйчни) и хориалността (т.е ако са еднояйчни близнаци,дали не са застрашени от проблем с кръвообращението, т.нар. TTTS, поради обща плацента).

PANORAMA се прилага при:
едноплодна бременност;
двуплодна бременност;
бременност, резултат от асистирани репродуктивни техники със собствени яйцеклетки;
бременност, резултат от асистирани репродуктивни техники с донорски яйцеклетки.

PANORAMA, предложен от МДЛ „ЦибаЛаб“ е на най-ниската цена на българския пазар!